Bestuur

Voorzitter:
Dhr. Ir. C. Veeningen
tel.: 070-3507236, mobiel: 06-30072370 

Secretaris:
Dhr. Ing. W.A.G. van Leeuwen 
tel.: 015-2126642, mobiel: 06-21511832

Penningmeester:
Dhr. Drs. R.D. van Kooij
tel.: 070-3944508, mobiel: 06-53168195

Commissaris onroerend goed:
Dhr. Ir. G.K. Kok
tel.: 015-2143492

Commissaris Public Relations:
Mw. Drs. G.W.F. van der Kloet-Dorleijn
tel.: 015-2622720, mobiel: 06-20289262

Keldermeester:
Dhr. J.P. Naaborg 
tel.: 015-2132504; mobiel: 06-54254484

Contact met het Bestuur via de mail? 
Maak
 dan gebruik van het contactformulier. (zie de kolom links op deze pagina, boven het tabblad "Ledengedeelte (in/uitloggen)".Lid worden. 

De sociëteit kent een aantal dames- en herenkegelclubs, biljartclub en bridgeclub. Informatie over een eventueel lidmaatschap kan worden ingewonnen bij de secretaris van de Sociëteit, dhr. W.A.G. van Leeuwen. Hij zal hierbij gaarne bemiddelen, want nieuwe leden worden in de regel gevonden door coöptatie. Een nieuw lid wordt in een club voorgesteld door een of meer van de bestaande leden. Bij akkoord wordt het aspirant-lid als zodanig voorgesteld aan de leden van de sociëteit die desgewenst ballotage kunnen verlangen.


HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Van het bestuur.          

Artikel 1. 

In de eerste bestuursvergadering na de periodieke verkiezing van Commissarissen, constitueert het bestuur zich elk jaar opnieuw en benoemt uit de gewone leden uit zijn midden : 

- een secretaris 

- een eerste penningmeester 

­­­- een tweede penningmeester

- een keldermeester 

- een commissaris onroerend goed

- een commissaris roerend goed en cultuur.

Artikel 2.

Zonder urgentie zullen commissarissen, elk op hun gebied, geen maatregelen van ingrijpende aard nemen, alvorens daartoe in een bestuursvergadering te zijn gemachtigd. Zij zullen zich - behoudens hoge noodzakelijkheid of onderlinge afspraak - eveneens onthouden van beslissingen in zaken, die niet direct tot hun bemoeienis behoren. Is dit onvermijdelijk, dan doen zij daarvan de betrokken commissaris zo spoedig mogelijk mededeling.

Artikel 3. 

De voorzitter, of bij diens ontstentenis, het oudste zittende bestuurslid, leidt de algemene en bestuursvergaderingen en roept commissarissen zo dikwijls bijeen als door hem nodig wordt geoordeeld. Een bestuursvergadering wordt ook gehouden indien een commissaris daartoe een schriftelijk verzoek indient bij de voorzitter. 

Deze vergadering dient binnen veertien dagen na verzending van het verzoek plaats te vinden. De voorzitter houdt toezicht op de algemene gang van zaken op elk gebied.

Artikel 4.

De secretaris is belast met de volgende werkzaamheden:

a. het maken van notulen van de algemene en bestuursvergaderingen;

b. het bijhouden van doorlopende lijsten van de leden, ereleden en begunstigers, elk afzonderlijk;

c. het bijhouden van het register van commissarissen;

d. het bijhouden van het register van reglementen;

e. de zorg voor de ballotage volgens het Huishoudelijk Reglement;

f. het uitschrijven van de algemene vergadering volgens de statuten;

g. het uitschrijven van de bestuursvergaderingen in overleg met de voorzitter;

h. de algemene correspondentie waarvan hij copie houdt;

i.  de zorg voor bet archief van de sociëteit. Wat dit laatste punt betreft zal hij met name zorg dragen, dat de goedgekeurde rekeningen en balansen met de daarbij behoren de kwitanties en verdere bijlagen, en de bewijzen van eigendom in goede orde op de daarvoor aangewezen plaats bewaard blijven.

Artikel 5.

De eerste penningmeester is belast met bet geldelijk beheer van de sociëteit.Hij zorgt voor een doelmatige boekhouding, waaruit te allen tijde de stand van de kas en een overzicht omtrent de staat van de sociëteit blijkt. Hij houdt de jaarlijkse lijsten van de leden, ereleden en be- gunstigers, elk afzonderlijk, waaruit het bedrag van de contributies en entreegelden, voor welker inning hij zorg draagt, blijkt.

Hij betaalt de rekeningen van leveranciers, nadat deze door de beheerder, respectievelijk de commissaris van roerend goed en cultuur en de commissaris van onroerend goed zijn geparafeerd.

Hij beheert het vermogen van de sociëteit en geeft de effecten in open bewaring bij een bank. Hij zorgt, dat -uiterlijk ėén maand voor de algemene jaarvergadering — de rekening over bet vorig jaar, zomede de balans, vergezeld van de nodige justificatoire bescheiden en bijlagen, in handen van het bestuur zijn. Na goedkeuring van de rekening en de balans volgens bet daar omtrent in de statuten bepaalde, stelt hij deze met alle daarbij behorende bescheiden op de eerstvolgende bestuursvergadering aan de secretaris ter hand. De tweede penningmeester assisteert de eerste penningmeester. Zij regelen onderling de verdeling der werkzaamheden. Hij vervangt de eerste penningmeester bij diens afwezigheid.

Artikel 6.

De keldermeester is belast met de zorg voor het consumabel. Hij keurt de wijn. Hij neemt elk jaar per
eenendertig december de voorraad consumabel op en doet daarvan verslag aan de eerste penningmeester.

Artikel 7.

De commissaris voor roerend goed en cultuur is belast met het toezicht op en de zorg voor de piano, het televisietoestel en andere cultuurverspreidende activa. Hij zorgt ervoor, dat een en ander in goede staat blijft. Aanschaffingen en herstellingen op zijn gebied geschieden op zijn last en onder zijn controle. Hij is tevens belast met de zorg voor de inventaris.  Per 31 december neemt hij de inventaris op en déchargeert daar bij de beheerder voor de verkochte, vermiste of gebroken voorwerpen, voorzover deze door hem geldelijk zijn verantwoord.

Artikel 8.

De commissaris voor onroerend goed heeft de zorg voor de vaste goederen van de sociëteit, de kegelbaan en het biljart daaronder begrepen.  Hij zorgt dat een en ander in goede staat blijft. Aanschaffingen en herstellingen op zijn gebied geschieden op zijn last en onder zijn controle.

Artikel 9.

De voorzitter, de secretaris en de eerste penningmeester houden het toezicht op de naleving van de statuten en op de orde in de sociëteit. Bij de jaarlijkse constituering van het bestuur wordt één der commissarissen in het bijzonder belast met het toezicht op de exploitatie van de sociëteit waaronder het gebruik van de sociëteit door derden.

Artikel 10.

De bestuursvergaderingen worden in beginsel eenmaal per maand doch minstens zeven maal per jaar gehouden.

In elke vergadering dient de beheerder een opgaaf in van leden, die achterstallig zijn in betaling van hun schulden. Tevens wordt in elke vergadering het klachtenboek ter tafel ge- bracht.

Artikel 11.

Het bestuur benoemt een beheerder van de sociëteit en stelt instructies voor diens werkzaamheden op.

Artikel 12.

De commissarissen, die volgens dit reglement enige administratie te voeren hebben, zullen bij overgave respectievelijk overname van hun functies, daarvan proces-verbaal opmaken in drie- voud, waarvan één exemplaar voor elk der beide betrokken commissarissen en ėėn voor het archief bestemd is.

Artikel 13.

Indien een of meer leden het verlangen daartoe schriftelijk kenbaar maken vindt ballotage plaats als bedoeld in artikel 5 lid 2 van de statuten.

De candidaat-leden doen zich voorstellen door twee gewone leden, die naam, voornamen, woonplaats en kwaliteit van de candidaat-leden, zomede hun eigen namen, in het candidatenboek inschrijven.

Zo spoedig mogelijk na voorstelling als candidaat lid vindt de ballotage plaats, en wel gedurende veertien dagen. Op de ballotagebiljetten schrapt men het woord “voor” of “tegen” achter de naam van de candidaat, al naar gelang men hem niet of wel wenst toe te laten, en men werpt ze, na tekening van het ballotageboek, in de bus.

Zo spoedig mogelijk na sluiting van de ballotage wordt de bus door de secretaris plus een lid geopend, en wordt proces-verbaal van de stemming in het ballotageboek opgemaakt. Biljetten waarop niet duidelijk is aangegeven of men voor of tegen toelating is, zijn van onwaarde. Indien minder dan een/zesde der leden aan de ballotage heeft deelgenomen, wordt de ballotagetijd met een week verlengd.  Indien het aantal in de bus gedeponeerde biljetten niet overeenstemt met het aantal handtekeningen in het ballotageboek, is de ballotage nietig, wanneer het verschil van invloed zou kunnen zijn op de uitslag der stemming.  Een candidaat is gedeballoteerd, indien een derde der uitgebrachte stemmen tegen hem is; hij kan dan eerst na een jaar weer worden voorgesteld; een candidaat die driemaal gedeballoteerd is kan niet weer worden voorgesteld. De secretaris geeft zo spoedig mogelijk na de afloop der ballotage aan de belanghebbenden kennis van de uitslag van de stemming.

Artikel l4.

Het bestuur is bevoegd de sociëteitslokalen te allen tijde open te stellen voor de familieleden en huisgenoten van de leden, alsook voor andere personen, mits bij openstelling voldaan wordt aan de voorwaarden gesteld in de drankwet.                                                            

Artikel 15.                    

Het bestuur kan de kegelbaan en of de bovenzaal gedurende bepaalde uren in uitsluitend gebruik geven aan een groep van leden die daartoe het verlangen heeft kenbaar gemaakt. De daarvoor verschuldigde vergoeding wordt door het bestuur vastgesteld in overleg met de voorzitter van de betreffende groep.  Op de uren dat de kegelbaan en/of de bovenzaal niet door leden van de vereniging wordt gebruikt, kan het bestuur deze in gebruik geven aan derden tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding. Wordt de kegelbaan door een groep leden gebruikt, dan zal over het tezelfdertijd toelaten van niet-leden in de bovenzaal overleg gepleegd dienen te worden met de voorzitter van de groep leden.