Geschiedenis

Ontstaansgeschiedenis.

In de tijd van haar oprichting, in de tweede helft van de 18e eeuw, ontstonden naast de Sociëteit Standvastigheid veel andere sociëteiten in ons land. Het was de periode van de "Verlichting" en er bestond een duidelijke behoefte onder gelijkgezinden om zich te verenigen. Het was ook de tijd van groeiende tegenstellingen tussen met name de Prinsgezinden of Orangisten en de Patriotten. Delft was daar geen uitzondering in.
Augustus 1781 zochten een aantal Prinsgezinden in Delft elkaar op en besloten te bezien of een “Sociëteit binnen Delft” opgericht kon worden. Op 27 november 1781 werd vervolgens op initiatief van de heren Aert van der Goes, J.M. Cau en Col. H. de Larrey, het "Reglement der Sociëteit binnen Delft" vastgesteld en ondertekend, de oprichtingsdatum van onze sociëteit, die later de naam kreeg "Sociëteit Standvastigheid". De eerder genoemde oprichters, aangevuld met een Secretaris/ Penningmeester, de heer F.G. Maizonnet vormde het bestuur als zijnde vier Directeuren of Commissarissen.
Op 1 december 1781 werd de "Heeren-Sociëteit binnen Delft" in één van de vertrekken van het gebouw Den Doele (bekend als de Schuttersdoelen aan de Verwersdijk) geopend en traden 43 militaire en 26 burgerlijke leden toe tot respectievelijk de militaire en "politicque" kamer van de Sociëteit. Onder hen bevonden zich representanten van de regentenklasse, de adel en de gegoede burgerij. De militaire leden, officieren, waren met name afkomstig uit het Delftse Garnizoen, waar toen de twee bataljons "Erfprins van Oranje" deel van uit maakten.

Bij de oprichting van de sociëteit werd een ballotage ingesteld om als gelijkgezinden onder elkaar te zijn. Het criterium voor toelating als lid was dus de politieke gezindte: een Prins van Oranje aanhanger. Vandaar dat de Sociëteit in die tijd ook wel Oranje-Sociëteit genoemd werd. Officieel te boek stond de sociëteit echter onder de naam "Sociëteit binnen Delft".

De naam "Sociëteit Standvastigheid" is vermoedelijk ontstaan ten tijde van de Franse overheersing, dus na 1795, toen de Sociëteit op bevel van het Administratief Bestuur van Holland een aantal jaren verboden was, maar de banden tussen de leden hecht bleven door bij de leden thuis bij elkaar te blijven komen. De leden wilden “standvastig” trouw blijven aan Oranje en geen Patriotten onder zich dulden.

Op 1 augustus 1782 verhuisde de sociëteit naar de Hippolytusbuurt, nu het pand nr. 21/23 dat in 1784 werd aangekocht. In 1803 kocht men het pand aan de Oude Delft 123. Op 20 augustus 1941 werd het pand, inclusief het meubilair gevorderd door de Duitse weermacht om dienst te doen als “Wehrmachtsheim”. De sociëteitsleden vonden, met grote dankbaarheid, onderdak in de vertrekken op de begane grond van het Museum Tetar van Elven aan de Koornmarkt.
Toen het pand in mei 1945 weer beschikbaar kwam bleek het één grote ruïne: alles wat maar brandbaar was, was gesloopt en in de grote kachels opgestookt voor warmte voor de Duitsers. Het herstel aan het pand begon, maar in 1953 constateerde het bestuur dat het pand te groot was, te veel kostte in onderhoud. Men besloot het pand te verkopen aan de Delftse Studenten Bond (DSB) en in de tuin van dit pand een nieuw verenigingsgebouw te realiseren: Phoenixstraat 9.

Veel van de in de 18de eeuw opgerichte sociëteiten zijn verdwenen. Sociëteit Standvastigheid is de 10de oudste, nog bestaande Sociëteit van ons land en veruit de oudste vereniging in Delft. Contacten met andere Sociëteiten vinden plaats binnen het verband van de Contactraad Nederlandse Sociëteiten (CNS)

Doelstelling van de Sociëteit.

Tot op de dag van vandaag is de doelstelling van de vereniging "Sociëteit Standvastigheid" dezelfde gebleven, namelijk "het leggen van maatschappelijke contacten en het bevorderen van het gezelligheidsverkeer tussen haar leden". De vereniging tracht dit doel te bereiken door een sociëteit in Delft te exploiteren en de nodige accommodatie in stand te houden. De Sociëteit heeft acht kegelclubs voor zowel dames als heren met elk hun eigen naam, een Biljartclub “Biljartclub Krijt op Tijd” en een bridgeclub “Bridgeclub Standvastig” die er alle voor zorgen dat er dagelijks activiteiten in het sociëteitsgebouw zijn.
Daarnaast vinden er regelmatig sociëteitsbrede bijeenkomsten, waaronder de maandelijkse sociëteitsborrel, maaltijden, en de jaarlijks terugkerende evenementen zoals de Nieuwjaarsreceptie, de Koningsborrel, de Dies Natalis en het Kerstdiner plaats in de Grote Sociëteitszaal op de eerste verdieping. De Sociëteit is alleen toegankelijk voor leden en biedt tevens onderdak aan een aantal gastgebruikers, waaronder een Delftse Rotary en Lions Club.

In 2006 werd een volledige renovatie van het sociëteitsgebouw aan de Phoenixstraat voltooid.
Om de toegankelijkheid naar de Sociëteitszaal te verhogen, werd een lift geïnstalleerd en audiovisuele hulpmiddelen voor het houden van lezingen werden aangebracht.

Voorwaarden lidmaatschap

De tijd is al lang voorbij dat door ballotage alleen Prinsgezinden lid van Sociëteit Standvastigheid konden worden. De tradities van weleer worden wel in stand gehouden. Leden kunnen geïnteresseerden voordragen voor het lidmaatschap dat in principe open staat voor elke ingezetene van Delft of omliggende gemeenten, man of vrouw. Indien leden het verlangen opmerkingen te maken over een mogelijk lidmaatschap kunnen zij dit schriftelijk kenbaar maken en vindt ballotage plaats. De levensbeschouwelijke visie en/of politieke geaardheid spelen hierbij geen enkele rol meer.

Het ledental, dat zich rond de 150 beweegt bestaat uit ca. 60 % mannen en dus 40% vrouwen. Zij tonen een grote betrokkenheid bij het sociëteitsleven wat blijkt uit het mee-organiseren van allerhande activiteiten.

In de Grote Sociëteitszaal hangen ledenborden die de namen vermelden van alle leden en oud leden vanaf de oprichting in 1781.Leden der Sociëteit te Delft sinds de oprichting op 1 december 1781

leden soc.oprichting in 178JPG

Voor vervolg historische ledenlijsten klik op één van onderstaande links:

Ledenbord 1, vanaf de oprichting 1781 tot 1831
Ledenbord 2, 1831 tot 1872
Ledenbord 3, 1872 tot 1902
Ledenbord 4, 1902 tot 1954
Ledenbord 5, 1955 tot 1990

Ledenbord 6, 1990 tot 2015
Ledenbord 7, 2015 tot heden

  • Hits: 78